image image image image
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ

...เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การดำเนินงานดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ จึงมีความประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ฯ (อ้างถึง:หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ สธ ๐๖๔๔/ว.๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๗ ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และกรุณาส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
>> แบบสำรวจความพึงพอใจ(ดาวน์โหลด)
วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2560
แจ้ง"เรื่องการใช้ซองส่งตัวอย่างตรวจกรอง ฯ"

ขอให้สถานพยาบาลใช้ซองส่งตัวอย่าง ที่จ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี" เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดความล่าช้าในการรับตัวอย่างและป้องกันการปฏิเสธตัวอย่างเนื่องจากตัวอย่างค้างส่งเกิน 1 เดือน
ประกาศ 22 พ.ย. 2559

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แจ้ง Lot. ของกระดาษซับเลือดที่หมดอายุ
ทางศูนย์คัดกรองฯ ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองฯ ทราบว่า กระดาษซับที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกเกิด  Lot. P จะหมดอายุการใช้งานในเดือน ธ.ค. 2559 นี้ และขอให้รพ.ใช้กระดาษซับ Lot ที่ยังไม่หมดอายุ (Lot Q หรือ Lot A หรือ Lot B) แทน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณในความร่วมมือ วันที่ประกาศ : 04/10/2559

แจ้งกระดาษซับ Lot P หมดอายุ

ยกเลิก Lot ของกระดาษซับเลือดที่หมดอายุ 10 ต.ค. 59

ทางศูนย์คัดกรองฯ ขอแจ้งให้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองฯ ทราบว่า กระดาษซับที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกเกิด Lot. P ซึ่งหมดอายุการใช้งานตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 จึงขอให้รพ.ใช้กระดาษซับ Lot ที่ยังไม่หมดอายุ (Lot Q หรือ Lot A หรือ Lot B) แทน และสามารถขอเบิกวัสดุสนับสนุน(กระดาษซับและซอง) ได้ทางระบบคัดกรอง NNSPLImsPlus หรือช่องทางอื่นได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณในความร่วมมือ

การเปิดรายงานผลตรวจคัดกรองฯ

..เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามทารกที่มีผลการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (CHT) และโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU) ผิดปกติ และทางศูนย์ตรวจคัดกรอง ฯ ได้แจ้งรายงานผลด่วนผ่านทางระบบคัดกรอง ฯ NNSPLimsPlus ไปยังสถานพยาบาลนั้น ขอให้สถานพยาบาลเปิดดูรายงานผลด่วนฯ ทุกวันเพื่อติดตามทารกกลับมาตรวจยืนยันเพื่อวินิจฉัยโรคและรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ... 05 ต.ค. 59

ข้อมูลใบนำส่ง

เรื่อง : การส่งข้อมูลผ่าน"ใบนำส่งตัวอย่าง" 12 ต.ค. 59

ทางสถานพยาบาลสามารถแจ้งข้อมูลประวัติทารกที่ส่งตรวจคัดกรองฯ ผ่านทางเมนู"ใบนำส่งตัวอย่าง" ได้มากกว่า 1 รายในใบนำส่งฯใบเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการติดตามตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่จัดส่งมายังศูนย์คัดกรอง ฯ ทั้งนี้หมายเลขใบนำส่งในระบบคัดกรองฯ NNSPLimsPlus รองรับการทำรายการดังกล่าวได้ 1000 รายการต่อปี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เอกสารคู่มือ

Page 1 of 2

Start
Prev
1

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ"

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

โรคฟีนิลคีโตนูเรีย"

Login Form