image

ขอส่งข้อมูลเพื่อทบทวนแนวทางการให้บริการการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
...เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดตามมารตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO15189 และ ISO 15190 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ  จึงมีความประสงค์ขอส่งข้อมูลเพื่อทบทวนแนวทางการให้บริการการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ประจำปี 2561
(อ้างถึง: หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ สธ ๐๖๔๔/ว.๑๐๖๐ ลงวันที่ ๑๕ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
>> "แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด" สปสช.( เอกสารประกอบ)

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2561

แจ้งกระดาษซับ Lot Q หมดอายุ

แจ้งยกเลิกการใช้งานกระดาษซับเลือดที่หมดอายุ

ประกาศ 4 ต.ค. 60

ทางศูนย์คัดกรองฯ ขอแจ้งให้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมการตรวจคัดกรองฯ ทราบว่า กระดาษซับที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกเกิด Lot. Q จะหมดอายุการใช้งานตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 จึงขอให้รพ.ใช้กระดาษซับ Lot ที่ยังไม่หมดอายุ

(Lot A หรือ Lot B) แทน และสามารถขอเบิกวัสดุสนับสนุน(กระดาษซับและซอง) ได้ทางระบบคัดกรอง NNSPLImsPlus หรือช่องทางอื่นได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณในความร่วมมือ

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ"

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

โรคฟีนิลคีโตนูเรีย"

Login Form