image image
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

...เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จึงมีความประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ (อ้างถึง:หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ สธ ๐๖๔๔/ว.๐๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) และกรุณาส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
>> แบบสำรวจความพึงพอใจ(ดาวน์โหลด)
วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2559
การรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ผ่านระบบคัดกรองฯ (NNSPLimsPlus)

ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฯ ผ่านระบบคัดกรองฯ NNSPLims เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าทางสถานพยาบาลสามารถดูผลได้ตามปกติ
โดยเริ่มจากวันที่ตัวอย่างกระดาษซับถึงกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (เอกสารแนบ)

# การจัดส่งรายงานผลตรวจคัดกรองฯ ประจำเดือน

ทางศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้จัดส่ง"รายงานผลการตรวจคัดกรอง ฯ เป็นประจำทุกเดือนให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ  โดยจัดส่งเป๋็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้สามารถสืบค้นหมายเลข EMS ได้ ดังนี้

* รายงานผลฯ ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 15-12-58

* รายงานผลฯ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

* รายงานผลฯ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

* รายงานผลฯ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558"(เพิ่มเติม)

* รายงานผลฯ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

* รายงานผลฯ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558"(เพิ่มเติม)

****************************


ใบนำส่งตัวอย่าง ระบบ NNSPLimsPlus

26 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบในส่วนของ"ใบนำส่งตัวอย่าง" ใหม่ ดังนี้


1. ใบนำส่ง : เลขเอกสาร แสดงถึงจำนวนของใบนำส่งเอกสารที่ทางสถานพยาบาลได้จัดส่งข้อมูลคัดกรองทารก ฯ ผ่านระบบ NNSPLimsPlus

โดย นับจำนวนต่อเนื่องกันทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง L57304 = ส่งครั้งที่ 304 ปี 2557

L57305 = ส่งครั้งที่ 305 ปี 2557


2. รหัสนำส่ง แสดงถึงลำดับที่ของข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งตรวจคัดกรอง ฯ

โดยเรียงตามลำดับที่ 1 , 2 ,... ในแต่ละใบนำส่ง

ซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆใบนำส่ง

ตัวอย่าง  หากสถานพยาบาลส่งข้อมูลผู้ป่วย ฯ 20 ราย

ก็จะมีรหัสนำส่งตั้งแต่ LD570001 - LD570020 เป็นต้น

****************************


           

     

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ" 

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

     โรคฟีนิลคีโตนูเรีย" 

 

 

 


โรคเอ๋อป้องกันได้...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อคือ โรคร้ายที่ทำให้อนาคตของชาติ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อ (ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน) ในเด็ก...อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ...อ่านเพิ่มเติม

ลูกขี้เซา ไม่ร้อง ไม่ค่อยกินนม จะเป็นโรคเอ๋อหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน...อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อและออทิสติก...อ่านเพิ่มเติม

หญิงตั้งครรภ์...ระวังภัยเงียบ ขาดไอโอดีน-ลูก"เสี่ยง" ไอคิวต่ำ...อ่านเพิ่มเติม

Login Form