image image image
การรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ผ่านระบบคัดกรองฯ (NNSPLimsPlus) ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฯ ผ่านระบบคัดกรองฯ NNSPLimsPlus เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบว่าทางสถานพยาบาลสามารถดูรายงานผลได้ตามปกติ โดยเริ่มจากวันที่ตัวอย่างกระดาษซับถึงกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (เอกสารแนบ)
การสืบค้นข้อมูลคนไข้ที่ส่งตรวจคัดกรอง ฯ  ผ่านเมนู "ใบนำส่งตัวอย่าง" ของระบบ NNSPLimsPlus นั้น... ระบบฯ จะตรวจสอบ HN ทารกและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จากข้อมูล "ใบนำส่งตัวอย่าง" เปรียบเทียบกับข้อมูลใบประวัติ(ตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ส่งตรวจวิเคราะห์)...หากข้อมูลตรงกัน ระบบฯ จะกำหนดหมายเลขตัวอย่างของศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ โดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะไม่พบหมายเลขตัวอย่างฯ ซึ่งทางสถานพยาบาลสามารถสืบค้นได้จากเมนู >> เอกสารรายงานต่างๆ >>ผลคัดกรอง(รายบุคคล)  เลือกพิมพ์ ชื่อมารดา หรือ นามสกุล หรือ HN ทารก ก็จะพบข้อมูลเช่นกัน อัพเดท 10 พ.ค. 59
ระบุการกินนมของทารกในใบประวัติกระดาษซับเลือด
...ขอให้สถานพยาบาลระบุเรื่องการกินนมของทารกในใบประวัติกระดาษซับเลือด   ทุกรายที่ส่งตรวจด้วย เพราะหากไม่ระบุการกินนมหรือระบุว่าไม่ได้กินนม ทางศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจะไม่สามารถแปลผลระดับฟีนิลอะลานีน (Phe) ของทารกรายนั้นได้  และจะปรากฏเครื่องหมาย *(ดอกจัน) ในช่องผลการทดสอบ Phe  

วันที่ 8 ส.ค.2559

ใบนำส่งตัวอย่าง ระบบ NNSPLimsPlus

26 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบในส่วนของ"ใบนำส่งตัวอย่าง" ใหม่ ดังนี้


1. ใบนำส่ง : เลขเอกสาร แสดงถึงจำนวนของใบนำส่งเอกสารที่ทางสถานพยาบาลได้จัดส่งข้อมูลคัดกรองทารก ฯ ผ่านระบบ NNSPLimsPlus

โดย นับจำนวนต่อเนื่องกันทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง L57304 = ส่งครั้งที่ 304 ปี 2557

L57305 = ส่งครั้งที่ 305 ปี 2557


2. รหัสนำส่ง แสดงถึงลำดับที่ของข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งตรวจคัดกรอง ฯ

โดยเรียงตามลำดับที่ 1 , 2 ,... ในแต่ละใบนำส่ง

ซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆใบนำส่ง

ตัวอย่าง  หากสถานพยาบาลส่งข้อมูลผู้ป่วย ฯ 20 ราย

ก็จะมีรหัสนำส่งตั้งแต่ LD570001 - LD570020 เป็นต้น

****************************


"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ"

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

โรคฟีนิลคีโตนูเรีย"

Login Form