image image image
เรื่อง : การจัดส่งรายงานผลการตรวจคัดกรอง ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจคัดกรองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยจัดส่งเป๋็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้สถานพยาบาลสามารถสืบค้นหมายเลข EMS ได้จากเอกสาร(เพิ่มเติม)
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน Updated : 28-08-58

แจ้ง e-mail ของศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ เนื่องจากอีเมล์เดิมที่ทางศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ได้แจ้งให้ทางสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบนั้น
(อ้างถึง:หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ สธ ๐๖๔๔/ว. ๑๖๙๑ ลงวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘)
ไม่สามารถใช้รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งอีเมล์ที่ถูกต้อง คือ personal_nsoc @dmsc.mail.go.th จึงประกาศให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

เรื่อง : งดให้บริการระบบคัดกรองฯ NNSPLimsPlus ชั่วคราว เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด มีความจำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ตั้งแต่ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558  ทำให้ระบบคัดกรองฯ NNSPLimsPlus ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ทีนี้ หากใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

# การจัดส่งรายงานผลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

Update :29-7-58
เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้จัดส่ง"รายงานผลการตรวจคัดกรองฯ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 " โดยจัดส่งเป๋็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้สถานพยาบาลสามารถสืบค้นหมายเลข EMS ได้จากเอกสาร (เพิ่มเติม)

# การจัดส่งรายงานผลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

Update : 22-06-58

เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้จัดส่ง"รายงานผลการตรวจคัดกรองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558" โดยจัดส่งเป๋็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้สถานพยาบาลสามารถสืบค้นหมายเลข EMS ได้จากเอกสาร(เพิ่มเติม)

****************************


ใบนำส่งตัวอย่าง ระบบ NNSPLimsPlus

26 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบในส่วนของ"ใบนำส่งตัวอย่าง" ใหม่ ดังนี้


1. ใบนำส่ง : เลขเอกสาร แสดงถึงจำนวนของใบนำส่งเอกสารที่ทางสถานพยาบาลได้จัดส่งข้อมูลคัดกรองทารก ฯ ผ่านระบบ NNSPLimsPlus

โดย นับจำนวนต่อเนื่องกันทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง L57304 = ส่งครั้งที่ 304 ปี 2557

L57305 = ส่งครั้งที่ 305 ปี 2557


2. รหัสนำส่ง แสดงถึงลำดับที่ของข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งตรวจคัดกรอง ฯ

โดยเรียงตามลำดับที่ 1 , 2 ,... ในแต่ละใบนำส่ง

ซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆใบนำส่ง

ตัวอย่าง  หากสถานพยาบาลส่งข้อมูลผู้ป่วย ฯ 20 ราย

ก็จะมีรหัสนำส่งตั้งแต่ LD570001 - LD570020 เป็นต้น

****************************


           

     

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ" 

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

     โรคฟีนิลคีโตนูเรีย" 

 

 

 


โรคเอ๋อป้องกันได้...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อคือ โรคร้ายที่ทำให้อนาคตของชาติ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อ (ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน) ในเด็ก...อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ...อ่านเพิ่มเติม

ลูกขี้เซา ไม่ร้อง ไม่ค่อยกินนม จะเป็นโรคเอ๋อหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน...อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อและออทิสติก...อ่านเพิ่มเติม

หญิงตั้งครรภ์...ระวังภัยเงียบ ขาดไอโอดีน-ลูก"เสี่ยง" ไอคิวต่ำ...อ่านเพิ่มเติม

Login Form