image image image image
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ

...เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การดำเนินงานดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ จึงมีความประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ฯ (อ้างถึง:หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ สธ ๐๖๔๔/ว.๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๗ ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และกรุณาส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
>> แบบสำรวจความพึงพอใจ(ดาวน์โหลด)
วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2560
แจ้ง"เรื่องการใช้ซองส่งตัวอย่างตรวจกรอง ฯ"

ขอให้สถานพยาบาลใช้ซองส่งตัวอย่าง ที่จ่าหน้าซองถึง "ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี" เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดความล่าช้าในการรับตัวอย่างและป้องกันการปฏิเสธตัวอย่างเนื่องจากตัวอย่างค้างส่งเกิน 1 เดือน
ประกาศ 22 พ.ย. 2559

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แจ้ง Lot. ของกระดาษซับเลือดที่หมดอายุ
ทางศูนย์คัดกรองฯ ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองฯ ทราบว่า กระดาษซับที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกเกิด  Lot. P จะหมดอายุการใช้งานในเดือน ธ.ค. 2559 นี้ และขอให้รพ.ใช้กระดาษซับ Lot ที่ยังไม่หมดอายุ (Lot Q หรือ Lot A หรือ Lot B) แทน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณในความร่วมมือ วันที่ประกาศ : 04/10/2559

ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข

Contact
Address:
88/7 หมู่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-589-9850 ถึง 8 ต่อ 99227 หรือ 99224
Fax: 02-591-1654
http://www.Neoscreen.go.th
E-mail

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ"

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

โรคฟีนิลคีโตนูเรีย"

Login Form