image image
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

...เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จึงมีความประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ (อ้างถึง:หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ สธ ๐๖๔๔/ว.๐๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) และกรุณาส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
>> แบบสำรวจความพึงพอใจ(ดาวน์โหลด)
วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2559
การรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ผ่านระบบคัดกรองฯ (NNSPLimsPlus)

ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฯ ผ่านระบบคัดกรองฯ NNSPLims เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าทางสถานพยาบาลสามารถดูผลได้ตามปกติ
โดยเริ่มจากวันที่ตัวอย่างกระดาษซับถึงกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (เอกสารแนบ)

ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข

Contact
Address:
88/7 หมู่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-589-9850 ถึง 8 ต่อ 99227 หรือ 99224
Fax: 02-591-1654
http://www.Neoscreen.go.th
E-mail

           

     

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ" 

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

     โรคฟีนิลคีโตนูเรีย" 

 

 

 


โรคเอ๋อป้องกันได้...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อคือ โรคร้ายที่ทำให้อนาคตของชาติ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อ (ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน) ในเด็ก...อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ...อ่านเพิ่มเติม

ลูกขี้เซา ไม่ร้อง ไม่ค่อยกินนม จะเป็นโรคเอ๋อหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน...อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อและออทิสติก...อ่านเพิ่มเติม

หญิงตั้งครรภ์...ระวังภัยเงียบ ขาดไอโอดีน-ลูก"เสี่ยง" ไอคิวต่ำ...อ่านเพิ่มเติม

Login Form