image image image image
ขอทบทวนแนวทางการให้บริการงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด รูปแบบกระดาษซับ Lot F
...ตามที่ทางศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้เริ่มให้มีการเบิกจ่ายกระดาษซับเลือด Lot F ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม ตามเอกสาร (อ้างถึง: หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่สธ ๐๖๔๔/ว.๓๗๐๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) จึงขอเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ >> ข้อมูลกระดาษซับ Lot F

วันที่โพสต์  11 ส.ค.2564
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน "การส่งตัวอย่างแบบ EMS พิเศษ"
  ...ทางศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความประสงค์ขอเชิญชวนจัดส่งตัวอย่างสำหรับงานตรวจคัดกรอง TSH/Phe แบบ EMS พิเศษ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
(อ้างถึง: หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่สธ ๐๖๔๔/ว.๓๗๐๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
วันที่โพสต์ 16 ส.ค.64

แจ้งเตือนกระดาษซับ Lot.D หมดอายุ 30 ก.ย.2564

XX ทางศูนย์คัดกรองฯ ขอแจ้งให้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมการตรวจคัดกรองฯ ทราบว่า กระดาษซับที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกเกิด Lot. D หมายเลข 7113418W171 จะหมดอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 ก.ย. 2564 จึงขอให้รพ.ใช้กระดาษซับ Lot อื่นที่ยังไม่หมดอายุ (Lot E หรือ Lot F แทน) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564  เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธตัวอย่างและสามารถขอเบิกวัสดุสนับสนุน(กระดาษซับพร้อมซอง) ได้ทางระบบคัดกรองฯ NNSPLImsPlus หรือช่องทางอื่นได้ตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณในความร่วมมือ
วันที่ประกาศ : 4 ส.ค.64

การส่งตัวอย่างด้วยซองสีน้ำตาลของศูนย์คัดกรองฯ

...ตามที่ทางศูนย์ปฏิบัติการตรวคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติได้มีการร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในการรับส่งตัวอย่างในงานตรวจคัดกรองฯ นั้น ทางสถานพยาบาลสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าซองจากระบบ DMSc_THPD ได้ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงมีการสนับสนุนซองสีน้ำตาลรูปแบบใหม่ให้กับสถานพยาบาล ทั้งนี้การใช้งานซองสีนำ้ตาล(แบบธุรกิจตอบรับ)จะยกเลิกการใช้งานตั้งแต่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จึงขอให้สถานพยาบาลที่จัดส่งทางช่องทางอื่น จ่าหน้าซองสีน้ำตาลของศูนย์ฯ ตามที่อยู่ที่แจ้งให้ทราบในดูรายละเอัยดได้จาก : เอกสารเผยแพร่ "การจ่าหน้าซอง ฯ" ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งติดสแตมป์ก่อนจัดส่ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากสถานพยาบาลใดสนใจสมัครเข้าร่วมการส่งแบบ EMS พิเศษ สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ตามลิงก์ "การสมัครเข้าร่วมส่งตัวอย่างฯแบบ EMS พิเศษ" หรือติดต่อสอบถามมายังศูนย์ฯ
วันที่โพสต์ 23 เม.ย. 2564

neoscreen

Guideline CHT_PKU

แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรค CHT และ PKU

เผยแพร่ : 3 ก.ย.64

แจ้งกระดาษซับ Lot F

รูปแบบกระดาษซับสำหรับเก็บตัวอย่าง Lot F

ประกาศ 14 มิ.ย. 64

ทางศูนย์คัดกรองฯได้เริ่มจัดส่งกระดาษซับรูปแบบใหม่ให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม (ดังรูป) จึงเรียนมาเพื่อทราบ


การส่งตัวอย่างคัดกรองด้วย EMS พิเศษ

 

การจ่าหน้าซองของศูนย์คัดกรองฯ

แนวทางปฏิบัติ: การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องไทรอยด์ฯ ภายใน 14 วัน

 

การสมัครเข้าร่วมส่งตัวอย่างฯแบบ EMS พิเศษ

การกรอกประวัติ สำหรับส่งคัดกรองฯครั้งที่ 2

เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่างกระดาษซับเลือด


การแจ้งผลการติดตาม-ตรวจยืนยัน TSH

 

 

 

การขอวัสดุสนับสนุน


การสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ

แผ่นพับ

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ"

แผ่นพับ

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและโรคฟีนิลคีโตนูเรีย"

 

ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

  • ราชกิจจานุเบกษา "หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือดฯ" 26 มีนาคม 2564

 

  • ติดต่อเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห์ฯ "การเงิน สชพ."

"หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ"

Login Form