ตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่มีสภาพสมบูรณ์ ต้องมีลักษณะ ดังนี้

 1. ต้องมีหยดเลือดเต็มวงครบทุกวง
 2. ไม่หยดเลือดซ้ำในวงเดียวกัน
 3. เลือดซึมทะลุถึงด้านหลังกระดาษซับ
 4. ไม่ขึ้นรา
 5. ไม่มีการเปื้อนน้ำหรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาสารเคมี
 6. ไม่มีการกัดแทะของสัตว์

กระดาษซับที่หยดเลือดสมบูรณ์ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)


ลักษณะตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ไม่สมบูรณ์

การเก็บตัวอย่างเลือดบนกระดาษซับที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นต่อการตรวจวิเคราะห์ ถ้าได้ตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้โดยเฉพาะเป็นค่าปริมาณที่ก้ำกึ่งในการแปลผลว่าปกติหรือผิดปกติ

 • หยดเลือดซ้ำๆที่วงเดียวกันหรือหยดทับกัน

 • มีราขึ้นบนกระดาษซับเลือด

 • ปริมาณเลือดไม่พอ (ซึมไม่ถึงด้านหลัง)

 • หยดเลือดไม่เต็มวง

 • มีลิ่มเลือดจับตัวแข็งบนวงเลือด

 • กระดาษซับเปื้อนน้ำหรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาสารเคมี

 • มีแมลง-สัตว์กัดแทะ


เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่มีสภาพไม่สมบูรณ์

1. ไม่มีประวัติทารกแนบติดมากับตัวอย่างกระดาษซับเลือด หรือแนบใบประวัติที่ไม่มีการกรอกข้อมูล

2. ประวัติทารกที่ขาดข้อมูลสำคัญในการสอบกลับดังต่อไปนี้คือ ชื่อมารดา, วันเกิด, วันเจาะเลือด, และ HN ทั้ง 4 ข้อมูล ในรายเดียวกัน

3. เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ทางโรงพยาบาลเก็บไว้นาน เมื่อทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับแล้ว พบว่า ตัวอย่างมีการค้างส่งเกิน 1 เดือน

4.เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ไม่มีหยดเลือด

5. เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่เปรอะเปื้อน แอลกอฮอล์หรือน้ำหรือน้ำยาต่างๆจนไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้

6. เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ขึ้นรา

7. เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ถูกสัตว์แทะ

8. เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่เห็นอย่างชัดเจนว่าหยดทับกัน จนไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้

9. เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่เลือดซึมไม่ถึงด้านหลังจนไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้

10. เป็นตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่มี ลิ่มเลือดจับตัวแข็งบนวงเลือด จนไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้

11. เป็นตัวอย่างที่กระดาษซับเลือดหมดอายุ

Login Form