บทบาทหน้าที่

  • ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (Congenital hypothyroidism , CHT) และภาวะพร่องเอนไซม์การย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานิน (Phenylketonuria , PKU)
  • เป็นศูนย์ข้อมูลโรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (CHT) และโรคที่มีสาเหตุจากภาวะพร่องเอนไซม์การย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานิน หรือโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU)
  • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดของประเทศ
  • บริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่จัดเก็บได้ตามกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
  • ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิควิธีและ/หรือเทคโนโลยีใหม่เพื่อขยายการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

 

ปรับปรุงเมื่อ 5 เม.ย.2564Login Form