การตากแห้งตัวอย่างกระดาษซับเลือด

  • ตากตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่อุณหภูมิห้องให้แห้งโดยวางในแนวระนาบ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง


ที่ตากกระดาษซับเลือด

  • การตากกระดาษซับเลือดที่ถูกวิธี

การตากตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่อุณหภูมิห้องให้แห้งโดยวางในแนวระนาบ


ข้อควรปฏิบัติในการตากตัวอย่างกระดาษซับเลือด

1) หลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เครื่องมือที่ปล่อยความร้อน

2) หลีกเลี่ยงจากบริเวณที่แสงแดดส่องโดยตรง

3) หลีกเลี่ยงจากบริเวณที่โดนลมโดยตรง

4) ไม่ควรวางแตะกับวัสดุอื่นระหว่างตาก

5) ไม่ทำการตากแห้งด้วยความร้อน


  • การตากกระดาษซับเลือดผิดวิธี

ตากกระดาษซับไม่เป็นแนวระนาบ                      วางที่ตากกระดาษซับในแนวนอน

ตากให้แห้งโดยใช้ลมเป่า                                       ตากโดนแสงแดดส่อง                     ตากโดนลมจากแอร์โดยตรง


  • การเก็บและการนำส่งตัวอย่างกระดาษซับเลือด

เมื่อตัวอย่างกระดาษซับเลือดแห้งแล้ว ให้นำใส่ซองกระดาษสีน้ำตาลที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด และนำส่งศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางไปรษณีย์ทุกวัน


ข้อแนะนำ

  • อย่านำตัวอย่างกระดาษซับเลือดใส่ซองพลาสติกเพราะถ้าตัวอย่างกระดาษซับเลือดแห้งไม่สนิทจะทำให้ขึ้นรา

  • การเก็บต้องระวังอย่าให้ถูกสัตว์แทะเช่นแมลงสาบหรือหนู

  • เมื่อตัวอย่างกระดาษซับเลือดแห้ง ระวังอย่าทำให้ตัวอย่างกระดาษซับเลือดเปียกซ้ำ เพราะถึงแม้จะทำให้แห้งใหม่ ก็ไม่สามารถสกัดเลือดออกมาตรวจวิเคราะห์ได้

Login Form