• การนำส่งตัวอย่างกระดาษซับเลือด

นำตัวอย่างกระดาษซับเลือดแห้งแล้วใส่ซองกระดาษสีน้ำตาลที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ และนำส่งศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางไปรษณีย์ทุกวัน  • การนำส่งตัวอย่างซีรั่ม

นำตัวอย่างซีรั่มใส่ถุงพลาสติกที่สะอาดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งที่ใช้แช่เย็นตัวอย่าง แล้วใส่ในกระติกน้ำแข็งหรือกล่องโฟมที่บรรจุน้ำแข็ง หรือ Cold-hot pack เพื่อแช่เย็นระหว่างนำส่งตัวอย่างซีรั่ม มายังห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองฯ  ซึ่งมีช่องทางการนำส่ง ดังนี้

• ทางเครื่องบิน ให้แจ้งสายการบิน/เที่ยวบิน วัน-เวลาที่ส่ง

พร้อมทั้งชื่อผู้ติดต่อชื่อโรงพยาบาล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้

• ทางรถทัวร์ ให้แจ้งชื่อบริษัท เที่ยวที่ส่ง เวลาที่ถึงกรุงเทพฯ

และสถานที่ของท่ารถบริษัทรถทัวร์ พร้อมทั้งชื่อผู้ติดต่อ

ชื่อโรงพยาบาลและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้

• ทางรถไฟ ให้แจ้งเที่ยวรถไฟ เวลาที่ถึงกรุงเทพฯ และสถานีรถไฟ

ปลายทาง พร้อมทั้งชื่อผู้ติดต่อ ชื่อโรงพยาบาลและเบอร์โทรศัพท์

ที่ติดต่อกลับได้

ทางไปรษณีย์ โดยวิธี EMS  ส่งมายัง

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000


นำส่งด้วยตนเองหรือนำส่งได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ  อาคาร 10

กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี


การติดต่อศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ

เมื่อต้องการส่งตัวอย่างมายังศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ หรือ

มีเหตุ-ข้อร้องเรียน หรือมีข้อมูลต้องการสอบถาม สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

โทรศัพท์: 02-5899850-8 หรือ 02-9510000 -11

ต่อ 99224, 99227,  99433, 99291

โทรสาร  : 02-5911654

เว็บไซด์ : www.Neoscreen.go.th

ไปรษณีย์ : ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  88/7 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000การให้บริการ

วันและเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจหลังตรวจวิเคราะห์เสร็จ ดังนี้

1. ตัวอย่างกระดาษซับเลือด  เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง)

2. ตัวอย่างซีรั่ม  เก็บที่อุณหภูมิ - 20°C  เป็นเวลา 1 เดือน (นับจากวันที่ได้รับซีรั่ม)


การขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างซ้ำ โดยใช้ตัวอย่างเดิมที่เคยส่งมาแล้ว

กรณีมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในการตรวจวิเคราะห์ครั้งแรกสามารถขอตรวจซ้ำได้ภายในเวลา 3 เดือน สำหรับตัวอย่างกระดาษซับเลือด และภายในเวลา 1 เดือนสำหรับตัวอย่างซีรั่ม (เวลานับจากวันที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้รับตัวอย่าง)


วิธีปฏิบัติในการขอตรวจวิเคราะห์ซ้ำ โดยใช้ตัวอย่างเดิมที่เคยส่งมาแล้ว

สถานพยาบาลทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อตรวจวิเคราะห์ซ้ำ มายังศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

เอกสารอ้างอิง

  1. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 1997.  NCCL Approved Standard LA4-A3  Blood Collection on Filter Paper for Neonatal Screening Programmes, Wayne PA, National Committee for Laboratory Standards
  2. เอกสารการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ การคัดกรองภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันปัญญาอ่อน  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 กระทรวงสาธารณสุข

 

Login Form