ประวัติความเป็นมาของศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรอง

Neoscreen กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ เป็นบริการของรัฐที่ดำเนินงานโดย ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด(National Neonatal Screening Operation Centre) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อนหรือภาวะทุพลภาพอันอาจจะเกิดขึ้นจากการเป็นโรคนั้นๆและเด็กได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาการของร่างกายและสมองอย่างสมวัย ซึ่งปัจจุบันศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดให้บริการการตรวจคัดกรองอยู่ 2 โรค คือ โรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด(Congenital Hypothyroidism : CHT) และ โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria: PKU)

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรัฐมอบให้กับเด็กไทยแรกเกิดทุกคน ซึ่งผู้ที่รับบริการการตรวจคัดกรองฯจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ หรือเอกสารข้อมูลความรู้ที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองฯ
หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการการตรวจคัดกรองฯหรือมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลที่ ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
โทร 02-951-0000 ต่อ 99227  ในวันและเวลาราชการ

Login Form