ถาม-ตอบ

ทำไมข้อมูลใน "ใบนำส่งตัวอย่าง" ของระบบ NNSPLimsPlus ถึงมีหมายเลขตัวอย่าง ไม่ครบทุกรายที่มีการส่งข้อมูล

ตอบ : ระบบ NNSPLImsPlus จะตรวจสอบ HN ทารกและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมารดา จากข้อมูล "ใบนำส่งตัวอย่าง" เปรียบเทียบกับข้อมูลใบประวัติ(ตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่ส่งตรวจวิเคราะห์)...หากข้อมูลตรงกัน ระบบฯ จะกำหนดหมายเลขตัวอย่างของศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ โดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะไม่พบหมายเลขตัวอย่างฯ แต่สถานพยาบาลสามารถสืบค้นได้จากเมนู >> เอกสารรายงานต่างๆ >>ผลคัดกรอง(รายบุคคล)  เลือกพิมพ์ ชื่อมารดา หรือ นามสกุล หรือ HN ทารก ก็จะพบข้อมูลเช่นกัน

มี Browser ใดบ้างที่รองรับระบบ NNSPLimsPlus ?

ตอบ : สำหรับการเปิดเข้าดูระบบ NNSPLimsPlus นั้น สมาชิกสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablet, iPad หรือ Smart Phone ที่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ และควรมีระบบปฏิบัติการอย่างต่ำเป็น Windows XP ขึ้นไป และ Browser ที่รองรับกับระบบ NNSPLimsPlus ได้ ควรเป็น Microsoft Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป หรือโปรแกรม Google Chrome เวอร์ชั่น 12 ขึ้นไป หรือโปรแกรม Mozilla FireFox เวอร์ชั่น 3.5 ขึ้นไป หรือโปรแกรม Safari PC เวอร์ชั่น 3.2.3 ขึ้นไป

การแจ้งผลการติดตามผู้ป่วยของสถานพยาบาลในระบบ NNSPLimsPlus ทำได้อย่างไร ?

ตอบ : ในกรณีที่ระบบ NNSPLimsPlus แจ้งให้ทางสถานพยาบาลติดตามผู้ป่วยกลับมาตรวจยืนยัน (กรณีผลการตรวจฯมีความผิดปกติ) นั้น ทางสถานพยาบาลสามารถแจ้งข้อมูลการติดตามได้ โดยเลือกหัวข้อดังนี้

กรณีสถานพยาบาลส่งซีรั่ม/กระดาษซับเลือด กลับมาให้ศูนย์คัดกรอง ฯ ทั้งนี้ให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้น(ประวัติ-ที่อยู่ที่ติดต่อได้,วัน-เวลาที่เก็บตัวอย่าง,อื่นๆ) แล้วนำส่งตัวอย่างฯมาให้ศูนย์ฯทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไป

กรณีสถานพยาบาลทำการตรวจยืนยันเอง สามารถแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ศูนย์คัดกรอง ฯ ทราบผ่านระบบ NNSPLimsPlus ได้ โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้น(ประวัติ-ที่อยู่ที่ติดต่อได้,วัน-เวลาที่เก็บตัวอย่าง, การให้ยา(ถ้ามี)) พร้อมผลการตรวจวิเคราะห์ เช่น FT4 , T3 , T4 เป็นต้น

หรือทางสถานพยาบาลแจ้งผลการตามผู้ป่วย เช่น ไม่สามาถติดตามผู้ป่วยได้ , ย้ายที่อยู่ , เสียชีวิต สามารถแจ้งข้อมูลการติดตามผู้ป่วยได้เช่นกัน


ทำไมพบข้อความเตือน "Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง"

ตอบ : หลายท่านพบปัญหาในการพิมพ์ Username/Password ที่ใช้เข้าระบบ NNSPLimsPlus แล้วเข้าระบบ ฯ ไม่ได้ พบข้อความ  "Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง."ปัญหานี้เกิดจาก Password ที่ใช้เข้าระบบ ฯ ต้องพิมพ์ด้วย ภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์เล็ก เท่านั้น และมีการสับสนระหว่าง ตัวอักษร และ ตัวเลขอารบิค ทางศูนย์ฯ จะแจ้งผ่าน Username/Password ตาม e-mail ที่ท่านสมัครมา พร้อมเขียนคำอ่านมาให้ด้วย เพื่อป้องกันการสับสนที่อาจเกิดขึ้น 

ถ้าลืม login name หรือ password ของระบบ NNSPLimsPlus ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : ให้ตรวจสอบ Login Name หรือ Password ที่ทางศูนย์ฯ เคยจัดส่งไปให้ทาง e-mail ของสมาชิก (ตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ตอนสมัครระบบ NNSPLimsPlus) หรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หมายเลขโทรศัพท์: 084-4382279 ทั้งนี้ทางศูนย์ ฯ จะแจ้ง Login Name และ Password ผ่านทาง e-mail ของสมาชิกเท่านั้น

วิธีการยกเลิก Block pop-up

ตอบ : เนื่องจากโปรแกรม Internet Explorer มีการป้องกันการแสดงหน้าต่างแบบอัตโนมัติ  (Pop-up) ทำให้บางครั้งไม่สามารถแสดงหน้าจอของเว็ปไซต์ได้    จึงต้องทำการยกเลิกคำสั่ง Pop-up blocked  โดยตั้งค่าโปรแกรม Internet Explorer ที่เมนู Tools  >เลือก Internet Option > เลือกแถบคำสั่ง Privacy แล้วนำเครื่องหมาย √ หน้าข้อความ"Turn on Pop-up blocker" ออก แล้วกดปุ่ม OK เพื่อบันทึกค่า เท่านี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

ทำไมเข้าดูรายงานผลตรวจคัดกรองจากระบบ NNSPLimsPlus ไม่ได้ ?

ตอบ : การรายงานผลตรวจคัดกรองจากระบบ NNSPLimsPlus จะแสดงในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งต้องใช้โปรแกรม Acrobat Readerในการเปิดไฟล์เอกสาร  ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะสามารถเปิดดูรายงานผล  ฯ ได้

 

 

Login Form