image image image
แจ้ง Lot. ของกระดาษซับเลือดที่หมดอายุ
ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองฯ ทราบว่า กระดาษซับเลือดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกเกิด ปัจจุบันเป็น Lot. P และ Q เท่านั้น สำหรับ Lot. M, N และ O ซึ่งหมดอายุตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ขอให้งดใช้และขอความอนุเคราะห์ส่งกระดาษซับเลือด Lot. ที่หมดอายุกลับคืนมายังศูนย์ฯ ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณในความร่วมมือ
แจ้งเรื่อง... การส่งตัวอย่างกระดาษซับเลือดพร้อมใบประวัติ
เรียน ...ผู้เกี่ยวข้อง ทางศูนย์ฯ ขอชึ้แจงให้ทราบว่า การส่งตัวอย่างกระดาษซับเลือดมาตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องแนบใบประวัติสีขาว(ติดอยู่กับกระดาษซับเลือด) ที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วมาด้วยทุกครั้ง ทางศูนย์ฯ จึงจะสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูล และส่งผลการตรวจวิเคราะห์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว หากสถานพยาบาลใดไม่ได้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้ตัวอย่างส่งตรวจนั้นถูกปฏิเสธ หรือได้รับการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า เนื่องจากผิดหลักระบบคุณภาพการทำงานของศูนย์ฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หมายเหตุ: การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ต้องแนบใบประวัติทุกครั้ง ตามที่ระบุใน คู่มือการเก็บเลือดบนกระดาษซับ คลิกเพื่อดู
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

neoscreen

ใบนำส่งตัวอย่าง ระบบ NNSPLimsPlus

26 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบในส่วนของ"ใบนำส่งตัวอย่าง" ใหม่ ดังนี้


1. ใบนำส่ง : เลขเอกสาร แสดงถึงจำนวนของใบนำส่งเอกสารที่ทางสถานพยาบาลได้จัดส่งข้อมูลคัดกรองทารก ฯ ผ่านระบบ NNSPLimsPlus

โดย นับจำนวนต่อเนื่องกันทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง L57304 = ส่งครั้งที่ 304 ปี 2557

L57305 = ส่งครั้งที่ 305 ปี 2557


2. รหัสนำส่ง แสดงถึงลำดับที่ของข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งตรวจคัดกรอง ฯ

โดยเรียงตามลำดับที่ 1 , 2 ,... ในแต่ละใบนำส่ง

ซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆใบนำส่ง

ตัวอย่าง  หากสถานพยาบาลส่งข้อมูลผู้ป่วย ฯ 20 ราย

ก็จะมีรหัสนำส่งตั้งแต่ LD570001 - LD570020 เป็นต้น

****************************


           

     

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ" 

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

     โรคฟีนิลคีโตนูเรีย" 

 

 

 


โรคเอ๋อป้องกันได้...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อคือ โรคร้ายที่ทำให้อนาคตของชาติ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อ (ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน) ในเด็ก...อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ...อ่านเพิ่มเติม

ลูกขี้เซา ไม่ร้อง ไม่ค่อยกินนม จะเป็นโรคเอ๋อหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน...อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อและออทิสติก...อ่านเพิ่มเติม

หญิงตั้งครรภ์...ระวังภัยเงียบ ขาดไอโอดีน-ลูก"เสี่ยง" ไอคิวต่ำ...อ่านเพิ่มเติม

ระบบคัดกรองฯ

การจัดการความรู้(KM)

- เพลงจำขึ้นใจ ชมวีดิโอ

Login Form