image image image
เรื่อง : การจัดส่งรายงานผลการตรวจคัดกรอง ฯ
ประจำเดือนสิงหาคม 2558
เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจคัดกรองฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยจัดส่งเป๋็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้สถานพยาบาลสามารถสืบค้นหมายเลข EMS ได้จากเอกสาร(เพิ่มเติม)
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน Updated : 01-10-58
                                                                                                                                                                                                                                                     
...การสืบค้นข้อมูลตัวอย่างผ่านระบบ NNSPLimsPlus
ขณะนี้ทางสถานพยาบาลสามารถสืบค้น..ข้อมูลตัวอย่างฯ ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ในเดือนเมษายน 2558 ผ่านระบบ NNSPLimsPlus ได้แล้ว (เฉพาะรายบุคคล) โดยสืบค้นจากเมนู "เอกสารรายงานต่างๆ" เลือก ผลการตรวจวิเคราะห์ >> ผลการตรวจคัดกรอง(รายบุคคล) หากมีความคืบหน้าประการใด ทางศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้(ลงวันที่ 02/10/58)

 

แจ้ง e-mail ของศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ เนื่องจากอีเมล์เดิมที่ทางศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ได้แจ้งให้ทางสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบนั้น
(อ้างถึง:หนังสือสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ สธ ๐๖๔๔/ว. ๑๖๙๑ ลงวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘)
ไม่สามารถใช้รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งอีเมล์ที่ถูกต้อง คือ personal_nsoc @dmsc.mail.go.th จึงประกาศให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

neoscreen

# การจัดส่งรายงานผลตรวจคัดกรองฯ ประจำเดือน

ทางศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้จัดส่ง"รายงานผลการตรวจคัดกรอง ฯ เป็นประจำทุกเดือนให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ  โดยจัดส่งเป๋็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้สามารถสืบค้นหมายเลข EMS ได้ ดังนี้

* รายงานผลฯ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558"(เพิ่มเติม)

* รายงานผลฯ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

* รายงานผลฯ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558"(เพิ่มเติม)

****************************


ใบนำส่งตัวอย่าง ระบบ NNSPLimsPlus

26 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบในส่วนของ"ใบนำส่งตัวอย่าง" ใหม่ ดังนี้


1. ใบนำส่ง : เลขเอกสาร แสดงถึงจำนวนของใบนำส่งเอกสารที่ทางสถานพยาบาลได้จัดส่งข้อมูลคัดกรองทารก ฯ ผ่านระบบ NNSPLimsPlus

โดย นับจำนวนต่อเนื่องกันทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง L57304 = ส่งครั้งที่ 304 ปี 2557

L57305 = ส่งครั้งที่ 305 ปี 2557


2. รหัสนำส่ง แสดงถึงลำดับที่ของข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งตรวจคัดกรอง ฯ

โดยเรียงตามลำดับที่ 1 , 2 ,... ในแต่ละใบนำส่ง

ซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆใบนำส่ง

ตัวอย่าง  หากสถานพยาบาลส่งข้อมูลผู้ป่วย ฯ 20 ราย

ก็จะมีรหัสนำส่งตั้งแต่ LD570001 - LD570020 เป็นต้น

****************************


           

     

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ" 

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

     โรคฟีนิลคีโตนูเรีย" 

 

 

 


โรคเอ๋อป้องกันได้...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อคือ โรคร้ายที่ทำให้อนาคตของชาติ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อ (ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน) ในเด็ก...อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ...อ่านเพิ่มเติม

ลูกขี้เซา ไม่ร้อง ไม่ค่อยกินนม จะเป็นโรคเอ๋อหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน...อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อและออทิสติก...อ่านเพิ่มเติม

หญิงตั้งครรภ์...ระวังภัยเงียบ ขาดไอโอดีน-ลูก"เสี่ยง" ไอคิวต่ำ...อ่านเพิ่มเติม

Login Form