image image image
ประกาศ เมนูใบนำส่งตัวอย่าง ระบบคัดกรองฯ ใช้งานได้ตามปกติ ขณะนี้ การใช้งานเมนูใบนำส่งตัวอย่างของระบบคัดกรองฯ (NNSPLimsPlus) สถานพยาบาลสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2557 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ
ฑีฆายุโก  โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศ เรื่อง กระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด เพื่อให้โรงพยาบาลและสถานบริการที่ใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดของประเทศ มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอเรียนชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติงาน ในรูปแบบ Flow chart ดังต่อไปนี้ คลิกเพื่อดู อนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงดำเนินการตรวจคัดกรองฯ แจ้งผลการตรวจ และขอรับผลการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล/สถานบริการ เหมือนเช่นเคยปฏิบัติ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติใดๆ

neoscreen

ใบนำส่งตัวอย่าง ระบบ NNSPLimsPlus

26 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบในส่วนของ"ใบนำส่งตัวอย่าง" ใหม่ ดังนี้


1. ใบนำส่ง : เลขเอกสาร แสดงถึงจำนวนของใบนำส่งเอกสารที่ทางสถานพยาบาลได้จัดส่งข้อมูลคัดกรองทารก ฯ ผ่านระบบ NNSPLimsPlus

โดย นับจำนวนต่อเนื่องกันทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล

ตัวอย่าง L57304 = ส่งครั้งที่ 304 ปี 2557

L57305 = ส่งครั้งที่ 305 ปี 2557


2. รหัสนำส่ง แสดงถึงลำดับที่ของข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งตรวจคัดกรอง ฯ

โดยเรียงตามลำดับที่ 1 , 2 ,... ในแต่ละใบนำส่ง

ซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆใบนำส่ง

ตัวอย่าง  หากสถานพยาบาลส่งข้อมูลผู้ป่วย ฯ 20 ราย

ก็จะมีรหัสนำส่งตั้งแต่ LD570001 - LD570020 เป็นต้น

****************************


แผนงานตรวจคัดกรองสุขอนามัยแม่และเด็กตามกลุ่มวััย สนับสนุนโครงการ EWEC

21 กุมภาพันธ์ 2557

ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย  ซึ่งหลั่งจากต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและเซลล์สมอง  ดังนั้นภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของระบบประสาท การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายและพัฒนาการทางร่างกาย อาการของโรคจะปรากฏเมื่อแรกเกิดและมักแสดงอาการเด่นชัดขึ้นเมื่ออายึมากกว่า 3 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

           

     

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ" 

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

     โรคฟีนิลคีโตนูเรีย" 

 

 

 


โรคเอ๋อป้องกันได้...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อคือ โรคร้ายที่ทำให้อนาคตของชาติ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อ (ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน) ในเด็ก...อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ...อ่านเพิ่มเติม

ลูกขี้เซา ไม่ร้อง ไม่ค่อยกินนม จะเป็นโรคเอ๋อหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน...อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อและออทิสติก...อ่านเพิ่มเติม

หญิงตั้งครรภ์...ระวังภัยเงียบ ขาดไอโอดีน-ลูก"เสี่ยง" ไอคิวต่ำ...อ่านเพิ่มเติม

ระบบคัดกรองฯ

การจัดการความรู้(KM)

- เพลงจำขึ้นใจ ชมวีดิโอ

Login Form